Stadgar för SAK Umeå ekonomisk förening

 

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är SAK Umeå ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem arbete inom följande områden:

 • Service inom café, restaurang och konferensbranschen
 • Information och utbildning om socialt företagande med inriktning mot arbetskooperativ.

 
Föreningen ska erbjuda platser för daglig verksamhet, praktik och arbetsträning.Verksamheten ska präglas av en kooperativ anda och bidra till en hållbar utveckling av både miljö och människor. Föreningen har en värdegrund som gäller för alla medlemmar och all verksamhet. Föreningen ska skapa anpassade arbetsplatser där varje medlem kan jobba 100 % av den egna förmågan. Verksamheten ska medverka till en delaktighet i samhälle och arbetsliv. Medlemmarna ska kunna utvecklas mot en ökad egenmakt och ett gott liv. Föreningen ska ge arbete till personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det övergripande målet är att varje medlem ges möjlighet till anställning med avtalsenlig lön. Medlem deltar med eget arbete. Föreningen ska bedriva näringsverksamhet med syfte att utveckla kooperativets företagande och skapa överskott. Överskott ska användas till att både skapa fler arbetstillfällen och att ge medlemmarna en positiv ekonomisk och social utveckling.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

§ 4 Medlemskap

Till medlem antas enskilda personer som är och varit anställda i SAK Umeå ekonomisk förening i minst sex månader. Varje medlem ska ha en god kunskap om socialt företagande och de kooperativa principer som är föreningens grund. Medlem ska också utföra arbetet enligt de principer som beslutats samt dela föreningens värdegrund. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

§ 5 Medlemsinsats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 200 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljatsinom 2 månader från det medlemskap beviljats. En insats återbetalas efter skriftlig begäran till styrelsen.

§ 6 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 300 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 8 Avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst två och högst fem styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 10 Revisor

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en revisor med en revisorssuppleant av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 11 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1/1 – 31/12.

§ 12 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisor senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 13 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. godkännande av röstlängden
 3. val av en eller två justeringsmän
 4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. fastställande av dagordningen
 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
 12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 14. val av valberedning
 15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

 

§ 14 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

§ 15 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 16 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar gå till ändamål som motsvarar föreningens målsättningar i § 2. Övrigt För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.