Stadgar för Café REKOmmenderas i Sverige

 

§ 1 Föreningens firma

Föreningens namn är Café REKOmmenderas i Sverige ek. för.

§ 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3 Målsättning

Föreningen ska tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvalta och utveckla Café REKOmmenderas-konceptet i rollen som en franchising-givare. På det sättet är föreningen en plattform för att möjliggöra människors behov av arbete och meningsfull sysselsättning i de lokala medlemsföretagen. Som grundläggande värdering är hållbarhet, empowerment, hjälp till självhjälp och delaktighet viktiga ledord.

§ 4 Insats

Medlem erlägger 6.000 kr som insats. Insatsen ska vara betald en månad efter inträdet. Insats återbetalas efter utträde genom ansökan ställd till styrelsen.

§ 5 Medlems- och serviceavgift

För att finansiera det gemensamma arbetet för medlemsföretagen, erlägger medlemmarna en medlemsavgift på max 1.000 kr/år samt en serviceavgift varje år. Nivån på avgiften bestäms av föreningsstämman. I avgiften ingår även medlems- och serviceavgift till Organisationen Fair Trade Återförsäljarna.

§ 6 Medlemmar
Till medlem kan antas juridisk person som:

 • vill bedriva café-verksamhet med en fair trade-profil
 • där caféverksamheten är i form av ett arbetsintegrerande socialt företag enl gällande officiell definition
 • vill verka som franchising-tagare av Café REKOmmenderas-koncpetet utifrån gällande grunddokument
 • tillsammans med andra medlemmar tar ett aktivt ansvar för föreningen.

 
Medlemskap innebär även medlemskap i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna.
Ansökan om medlemskap ställs skriftligen till styrelsen.

 § 7 Utträde

Avgång från föreningen sker vid räkenskapsårets slut genom att medlem skriftligt begär utträde senast tre månader innan räkenskapsårets slut.
Efter att medlem har begärt utträde eller uteslutits, får denne inte använda sig av namnet REKOmmenderas i marknadsföring eller på något annat sätt företräda REKOmmenderas-konceptet.

§ 8 Uteslutning

Medlem som agerar på ett sådant sätt som går emot föreningens koncept, ändamål eller stadgar, kan uteslutas av styrelsen genom beslut med 3⁄4 majoritet eller av föreningsstämman.

§ 9 Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma ska hållas senast under april månad.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande, sekreterare för mötet samt en justeringsperson.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Frågan om stämmans behöriga utlysande.
 4. Styrelsens berättelse.
 5. Revisionsberättelse.
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 7. Beslut med anledning av föreningens resultat.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Beslut om ev arvoden till styrelsen.
 10. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
 11. Val av ordförande och vice ordförande
 12. Val av övriga styrelseledamöter.
 13. Val av suppleanter.
 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
 15. Val av valberedning om högst tre personer.
 16. Andra ärenden enligt kallelse.
 17. Övriga ärenden av icke beslutskaraktär.

Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst. Vid val äger medlem rätt att begära sluten omröstning.
Röstning via fullmakt godkänns ej.

§ 10 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma är medlemsmöten med beslutanderätt. Extra föreningsstämma kallas in av styrelsen på initiativ av styrelsen själv, revisorerna eller om minst 1/10-del av medlemmarna så skriftligt begär.

§ 11 Kallelser

Kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma ska ske skriftligt per e-post eller på papper till medlemmarna tidigast fyra veckor och senast två veckor innan. Övriga meddelanden till medlemmarna sker via e-post.

§ 12 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter, samt max två suppleanter. Styrelsen bör vara allsidigt sammansatt beträffande kön, ålder, bostadsort och kompetens. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.För att stärka banden och underlätta förankringen inom fair trade-rörelsen samt inom det sociala företagandet, har Organisationen Fair Trade Återförsäljarna (FTÅ) och Partnerskapet för utveckling av sociala företag (PUST) rätt att utse vardera en av styrelseledamöterna inkl suppleant.Styrelsen väljs av föreningsstämman för ett år i taget.Styrelseledamot får ej vara omyndig eller försatt i konkurs.

§ 13 Revisor

Stämman ska välja en revisor samt en revisorssuppleant. Bokslutet ska lämnas av styrelsen till revisorn senast under februari månad.

§ 14 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av dem inom eller utom styrelsen som styrelsen utser att två i förening teckna föreningens firma.

§ 15 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 16 Föreningens ev. överskott

Överskott i enlighet med fastställd balansräkning ska, efter lagenlig avsättning till reservfond, föras över i ny räkning eller fonderas.

§ 17 Stadgeändring

Stadgeändring sker genom enhälligt beslut av alla medlemmar på en föreningsstämma eller på två på varandra följande stämmor varav den ena måste vara ordinarie och det första beslutet fattat med minst 2/3-dels majoritet.

§ 18 Upplösning

Vid föreningens upplösning ska, efter att insatserna har återbetalats, delas lika bland medlemmarna.

§ 19 Föreningslagen

I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.